در مملکت عشق تو گدایم

در مملکت عشق تو گدایم

سوی تو بلنده دست دعایم

از سینه زنای کرب و بلایم

با گریه کنا با سینه زنا

تا کرب و بلا تا کوی مِنا

ذکر لب من یا سیدنا حسین

حسین حسین حسین حسین

حالی برام حال شور و شین نمیشه

جایی برام روضه ی حسین نمیشه

میتابه به من خورشید نگاهت

دل ها مونو بَردار از سر راهت

هفتاد و دو ملت گشته سپاهت

تو روضه ی تو دل کرده صفا

من بنده ی تو، تو شاه وفا

اِسمُکَ دَوا ذِکرُکَ شِفا

حسین حسین حسین حسین

حالی برام حال شور و شین نمیشه

جایی برام روضه ی حسین نمیشه

از اینکه منو راهم میدی ممنون

شد آرزوی این عاشق مجنون

از روضه ی تو زنده نره بیرون

دلگرم عزاداری تواَم

تشنه ی مِی جاری تواَم

من نوکر درباری تواَم

حسین حسین حسین حسین

حالی برام حال شور و شین نمیشه

جایی برام روضه ی حسین نمیشه


مداحی در مملکت عشق تو گدایم
J 6
دانلود ویدئو