نقشم بنگارید پریشان رقیّه


نقشم بنگارید پریشان رقـیّـه

نامم بنویسید به دیوان رقـیّـه

یا نوکر و یا سائل الطاف کریمش

یا زائر و یا خادم و دربان رقـیّـه

جان پدر و مادر و این ایل و تبارم

یکجا بسپارین به قربان رقـیّـه

اینبار قسم میدَهَمَت حضرت ارباب

امضا بنما تذکره ام جان رقـیّـه

باید بخرد هر چه بلا است به جانش

هر کس که شود پیرو عرفان رقـیّـه

بر عالم فرسوده دهد جان دوباره

هر قطره ای از خون شهیدان رقـیّـه

فردای قیامت همه ی اهل قیامت

هستند همه دست به دامان رقـیّـه
دانلود صـوت