دیوانه ام دیوانه ام ، مست مِی و پیمانه ام


دیوانه ام دیوانه ام، مست مِی و پیمانه ام

دیوانه ام دیوانه ام، کَلب در مِیخانه ام

ننم که زائیده منو، فقط برای نوکری

خدا آفریده منو، فقط برا دیوونگی

دیوانه ام دیوانه ام، عبد در مِیخانه ام

من از حسین دم میزنم، آتیش به عالم میزنم

عشق حسین یار منه، دیوونگی کار منه

دیوانه ام دیوانه ام، عبد در مِیخانه ام
دانلود صـوت