امشبی را شَه دین در حرمش مهمان است


امشبی را شَه دین در حرمش مهمان است

مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح طلوع

صبح فردا بدنش زیر سُم اسبان است

مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح طلوع

اینجا نسیم می وزد این بوی سیب چیست

این ناله ی غریب مادر غریب چیست

از دور تیغ و خنجرشان برق میزند

معلوم شد که معنی شِیبُ الخضیب چیست
دانلود صـوت
صوت بزودی موجود میشود.