عشقه عشقه ، مولای عشقه


عشقه عشقه، مولای عشقه

عشقه عشقه، معنای عشقه

دلبر هاشمی نسب، اباالفضل

یَابنَ قتالُ العرب، اباالفضل

اذن صفا اذن طَرَب، اباالفضل

به نخل عاشقی رطب، اباالفضل

ای که ابالقربه ای و شد لقبت اباالأدب، اباالفضل

ای که عموی همه ای، اباالفضل

روی لبم زمزمه ای، اباالفضل

به جنگ ها خاتمه ای، اباالفضل

ماه شب علقمه ای، اباالفضل

سر تا به پا حیدری و پا تا به سر فاطمه ای، اباالفضل

پیر غلام روضه های مادرت فاطمه ای، اباالفضل

... اباالفضل ، اباالفضل ، اباالفضل ، اباالفضل ...

دریا دریا، ذکر موج آبی

آقا آقا، بی همتایی نابی

اینجا هرجا، ذکر هر بی تابی

یَابنَ الزهرا، سقای اربابی

ای که تو صاحب علمی، اباالفضل

شَه وفا و کرمی، اباالفضل

همیشه ثابت قدمی، اباالفضل

ذکر لب دو عالمی، اباالفضل

در حرمین کربلا اذن دخول حرمی، اباالفضل

ذکر حسین ذکر لبم، اباالفضل

عشق حسن تاب و تبم، اباالفضل

دلم به نام زینبت، اباالفضل

جهان به زیر وجبت، اباالفضل

عباس طوفان بخدا مانده عقب زِ مرکبت، اباالفضل

... مـولا مـولا ، مـولا مـولا مـولا ...

دلها دلها، مدیونت آقا

دنیا دنیا، ممنونت آقا

عشق زهرا، تو خونِت آقا

لیلا لیلا، مجنونت آقا

سید و سردار تویی، اباالفضل

یوسف بازار تویی، اباالفضل

نقطه ی پرگار تویی، اباالفضل

یَل و علمدار تویی، اباالفضل

بگو که عباسی و یا حیدر کرار تویی، اباالفضل

چشمه ی احساس مدد، اباالفضل

عطر گل یاس مدد، اباالفضل

ای اَشجَعُ الناس مدد، اباالفضل

مرجع اَنفاس مدد، اباالفضل

ذکر اباصالح بُوَد عَمیَ العباس مدد، اباالفضل

... اباالفضل ، اباالفضل ، اباالفضل ، اباالفضل ...
دانلود صـوت