عمریه به من حواست هست


عمریه به من حواست هست

بین ما رقیه واسطه ست

همه درها اگه بسته شِه

غم ندارم عباسِت هست

ای کارِت کرم ، شاه محترم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم حرم حرم

مهربون تر از پدر مادرم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم حرم حرم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم ... اَللّهُمَ الرزقنا حرم

عمری پا روضت نشست

آوردی قلبم رو به دست

عشق من حسینه والسّلام

دل درگیر این رابطه ست

ای سایه سرم ، دل و دلبرم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم حرم حرم

عشق اول و عشق آخرم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم حرم حرم

اَللّهُمَ الرزقنا حرم ... اَللّهُمَ الرزقنا حرم
دانلود صـوت
دانلود ویدئو