حرم قبله ی رازم ، شور و احساسم


حرم قبله ی رازم ، شور و احساسم ، آرزومند کف العباسم

دلم بیقرار از عشق پِی تو هر شب ، دل سپردم من به تو و زینب

... حسین وای وای وای ، حسین وای وای وای ...

بازم گوشه ی هیئت مست و مدهوشم ، آخه اسم تو خورده به گوشم

قدم میزنم تو عرش دور شیش گوشت ، جام مِی از این روضه مینوشم

... حسین وای وای وای ، حسین وای وای وای ...

برات روضه میخونم،  ای حسین جونم ، بازم از داغت غرق بارونم

فدات ای غریب ارباب ، کشته ی بی سَر ، نوحه میخونه از غمت مادر

... حسین وای وای وای ، حسین وای وای وای ...

سرت بر سر نیزه ، پیکرت پامال ، بی سر افتاده گوشه ی گودال

تنت بی کفن بر خاک ، زخمی و صد چاک ، ناله ی زینب رفته تا افلاک

... حسین وای وای وای ، حسین وای وای وای ...
دانلود صـوت