تا زنده ایم شور حسینی شعار ماست


تا زنده ایم شور حسینی شعار ماست

این سبک زندگی سند افتخار ماست

ما انتخاب مادر قامت خمیده ایم

فردا بهشت فاطمه در انتظار ماست

موی سفید نوکریت اعتبار ماست

ما جمعمان فقط به جمع شما جمع میشود

این جمع هیئتی سبب اقتدار ماست

تا روضه هست ثانیه ای گم نمیشویم

هر روز رأس ساعت هیئت قرار ماست

جذب نگار خانه ی دنیا نمیشویم

دنیا خودش اسیر نگاه نگار ماست

طبق بیان حضرت صادق دل شما

در لحظه های روضه و گریه کنار ماست
دانلود صـوت