پاره ی تنم ، داداش حسنم

پاره ی تنم داداش حسنم ، بی کس و غریبی و تنها

داری به خودت میپچی چرا ، بمیرم که افتادی از پا

بالا نمیاد نفست داداش ، خواهرت الهی بمیره

هیچکس نیست پیشت غیر خواهرت ، دور تو داداش هم بمیره

خون جگر شدی داداشم ، چجوری از تو جدا شَم

کمر منو شکستی ، رمق ندارم که پا شَم

... مـظـلـوم یا حـسـن ، حـسـن جـان ...

میخونم برا تو أمَن یُّجیب ، تا کمی تنت جون بگیره

چجوری آخه ببینه خواهر ، دور لباتو خون میگیره

اگه خواهرت دق کنه برات ، موقع تشییع جنازه

اون موقعی که داره میجوشه ، از کفن داداش خون تازه

بمیرم برا غریبیت ، بی یاور و بی حبیبی

از اون همه زخم که خوردی ، درد دل و بی طبیبی

... مـظـلـوم یا حـسـن ، حـسـن جـان ...

قوّت قلب مادرم زهرا ، یا عصای دست شکسته

بمیرم حسن دیده مادرو موقع نماز نشسته

داداش حسنم دیده مادرو وقت سیلی خوردن تو کوچه

مادرو با گوش پاره ، با چشم گریون اشاره

اون کبودیای بازو ، باز چشام داره میباره

... مـظـلـوم یا حـسـن ، حـسـن جـان ...
دانلود صـوت