در دایره ی عشق گرفتار حسینیم


در دایره ی عشق گرفتار حسینیم

حیران شده ی چرخش پرگار حسینیم

فریاد زند چاکِ گریبان جنونم

عمریست که منصورم و بر دار حسینم

انگشت نمای همه ی رهگذرانم

دیوانه ی زنجیریِ بازار حسینم

خوشبخت ترینم که نیازم به کسی نیست

من ریزه خور سفره ی دربار حسینم

در زندگیم واسطه ی فیض الهی ست

من تا ابدُالدهر بدهکار حسینم

فردای قیامت همه سرگشته ولی من

آسوده میان صف زوار حسینم

در خلد برین از کرم حضرت زهرا

همسایه ی دیوار به دبوار حسینم
دانلود صـوت