دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد


دشمنت کُشت ولی نور تو خاموش نشد

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

نَه بقا کرد ستمگر ، نَه به جا ماند ستم

ظالم از دست شد و پایه ی مظلوم به جاست

زنده را زنده نخوانند که مرگ از پِی اوست

بلکه زنده ست شهیدی که حیاتش زِ قفاست

دولت آن یافت که در پای تو جان داد ولی

این قبا ، راست نَه بر قامت هر بی سر و پاست

تو در اول سر و جان باختی اندر رَه عشق

تا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست
دانلود صـوت