جان چیست تا کنیم به قربان فاطمه


جان چیست تا کنیم به قربان فاطمه

ای جان من فدای محبان فاطمه

باید که بندگی به در خانه اش کنیم

حالا که میخوریم همه نان فاطمه

گرد آمدیم زیر پَر چادرش اگر

مائیم و رزق و روضه و دستان فاطمه

بی حُب او عبادت مَردم قبول نیست

یعنی که ما شدیم مسلمان فاطمه

این بهجت و خمینی و قاضی و مرعشی

شاگردهای مکتب عرفان فاطمه

شاعر در این غزل به شما استغاثه کرد

شعری نداشت درخورِ دیوان فاطمه
دانلود صـوت