خدارو چه دیدی ، چقدر نااُمیدی


خدارو چه دیدی ، چقدر ناامیدی

بگو که میمونی ، نگو که بریدی

چرا وقتی گفتم هنوزم جوونی

ازم رو گرفتی ، خجالت کشیدی

نگیر روتو از من ، تورو جون حیدر

نگام کن عزیزم ، نگیر روتو از من

ببین از غم تو دارم اشک میریزم

پاشو خانوم خونم ، پاشو دردت به جونم

قد خم داری و من آه دل خونم

پاشو خانوم خونم ، پاشو ای مهربونم

بدون تو دیگه تنها میمونم

مرو زهرا مرو زهرا ... مرو زهرا مرو زهرا

خدارو چه دیدی ، خدا مهربونه

چه خوب عاشقارو به هم میرسونه

ولی وای از اونی که با زور هیزم

همه هستیشونو یه جا میسوزونه

سرت چی آوردن ، زمین خوردی و من

زمین گیرم حالا ، سرت چی آوردن

که میگن تمومه دیگه کار زهرا

تورو زدنت زهرا ، میون گرگا تنها

گیر افتادی میون یک مشت اعداء

تورو زدنت زهرا ، که شد پشت در غوغا

لگد خوردی و من افتادم از پا

مرو زهرا مرو زهرا ... مرو زهرا مرو زهرا

خدارو چه دیدی ، خدا که میبینه

غریب گیر آوردن منو تو مدینه

تموم تنم سوخت که پیشم زنم سوخت

من و سوز سینه ، تو و زخم سینه

تو و زخم سینه ، نفس میکشی هم

چقدر سخته واست ، تو و زخم سینه

بگو که میاری هنوزم تو طاقت

نمیره یادم ای یار ، میون درب و دیوار

چه زخمی زد به سینت میخ و مسمار

نمیره یادم ای یار ، تو یادم میشه تکرار

دیدم که دست و بازوت افتاد از کار

مرو زهرا مرو زهرا ... مرو زهرا مرو زهرا
دانلود صـوت