خستگی از بدنت میریزه


خستگی از بدنت میریزه

داره نیزه به تنت میریزه

مگه چی گفتی عدو سنگت زد

داره خون از دهنت میریزه

... سیدنا المظلوم ، سیدنا العطشان ، سیدنا الغریب ...

گرد و خاک از سپرت میریزه

العطش از جگرت میریزه

مگه گودال چقدر جا داره

یه سپاه داره سرت میریزه

رقیه اشکاشو ، نگاه کن و پاشو ، بیا بریم حرم

حسین من ای کاش ، جای سرت داداش ، میبریدن سرم

... سیدنا المظلوم ، سیدنا العطشان ، سیدنا الغریب ...

باشه من میرم دلت میگیره

داره کار قاتلت میگیره

این همونیه که گفتی زینب

جونمو مقابلت میگیره

پشت و پناه من ، هلال ماه من ، بریده شد سرت

دوازده ضربه ، پیش نگاه من ، بریده شد سرت

... سیدنا المظلوم ، سیدنا العطشان ، سیدنا الغریب ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو