نماز صبح به شرط خشوع باید کرد


نماز صبح به شرط خشوع باید کرد

ادای وقت به وقت رکوع باید کرد

برای خواندن شعر از جلال والایت

به استعانت از حق شروع باید کرد

ببین که شمس هم خبر از این دارد

که با اجازه ی مولا طلوع باید کرد

میان مدعیان از چه رو تو حیرانی

فقط بدان که به اعلم رجوع باید کرد

هر آنکه پیش تو اِستاده کاش میدانست

برابر تو دلاور خضوع باید کرد

بگو به آنکه سرش ذوالفقار جارو کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
دانلود صـوت