درد و دوا ، تیر و هدف مولا علی جان


درد و دوا ، تیر و هدف ، مولا علی جان

شیر خدا ، شاه نجف ، مولا علی جان

سرور و سردار ، علی

دلبر و دلدار ، علی

مونس و غمخوار ، علی

یار گنهکار ، علی

ساقی و سردار ، علی

طبیب بیمار ، علی

کلید اسرار ، علی

أباالعلمدار ، علی

شد نجفت در دو جهان نقطه ی پرگار

عالم امکان به کفت حیدر کرار

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله

 

دست تو بر دست نبّی ، مولا علی جان

أباالحسین و زینبی ، مولا علی جان

عالی و اعلاء ، علی

والی و والا ، علی

یکه و یکتا ، علی

یا علی مولا ، علی

حقاً حقا ، علی

ساقی و سقا ، علی

صاحب دلها ، علی

شافع عقبا ، علی

ای که خدا داده به تو هستیِ خود را

هستی هر کیست به جز حضرت زهرا

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله

 

سعی و صفا ، حج کبیر ، مولا علی جان

نور خدا ، ماه غدیر ، مولا علی جان

میر و دلاور ، علی

قدرت لشکر ، علی

مونس کوثر ، علی

قدرت داور ، علی

ساقی و ساغر ، علی

اول و آخر ، علی

بر همه دلبر ، علی

ناجی قنبر ، علی

دست خدا هست چو در دست پیمبر

بَه چه دل انگیز شده عرصه ی محشر

فاش بگو ای که شدی بنده ی الله

أشهد أنَّ علیاً ولی الله
دانلود صـوت