مستی کنید میلاد امام سجاده


مستی کنید میلاد امام سجاده ، که ظهور زین العباده

ادرکنی ، ادرکنی ، ادرکنی

دل از عشقش غزل و ترانه میخونه ، تا ابد اسیرش میمونه

ادرکنی ، ادرکنی ، ادرکنی

هم مظهر زهد و تقوایی ، هم ساقی جام و صهبایی

ما همه از صحیفه ی تو مست مستیم

تو جان منی و جانانی ، پسر بانوی ایرانی

شکر خدا هموطن مادرت هستیم
دانلود صـوت