بین امیرها عربش چیز دیگریت

افزودن خط


بین امیرها عربش چیز دیگریست

البته هاشمی نسبش چیز دیگریست

از میوه های شهر نجف خورده ایم ما

دیدیم مزه ی رطبش چیز دیگریست

تاج سرند جمله غلامان مرتضی

اما غلام با ادبش چیز دیگریست

هر جا فتاب خال سیه دلبری کند

انصاف دِه که روی لبش چیز دیگریست

ایام هفته مثل هم اما برای ما

در هفته چهارشنبه شبش چیز دیگریست
دانلود صـوت