تمام کشور ما خاک زیر پای شما


تمام کشور ما خاک زیر پای شما

که هست این همه امنیت از دعای شما

چه ارزشیست به ناقابلی جانِ چو من

هزار جان گرامی شده فدای شما

نگاه کن که همه نوکر و غلام تواَند

بگو که سر بتراشیم ما برای شما

زنان کشور ما گوشه گوشه ی این خاک

چه مادران و چه خواهر کنیزهای شما

رسیده صبح گدایی به خاک بوسیِ تان

به عرش میرود امشب همان گدای شما

دوباره باز کلامی بگو تو فاطمه جان

دل از امام رضا برده چون صدای شما

قدم به چشم نهادی تو زینب امام رضا

عنایتی برسان زینب امام رضا

همیشه بوده فقط لطف کار فاطمه ها

که بوده ایل و تبارم دچار فاطمه ها

اگر قرار بر این است بیقرار شوم

خدا کند که شوم بیقرار فاطمه ها

خوشا به حال کسی که تمام زندگی اش

مدام چرخ زند در مدار فاطمه ها

نیاز نیست به توضیح حُجب و عفتشان

زبانزد است همیشه وقار فاطمه ها

عجب نباشد اگر قم شده دری زِ بهشت

بهشت بوده چو در انحصار فاطمه ها

گره به کار من افتاده میروم سوی قم

دخیل بسته ام امشب فقط به بانوی قم

همیشه بوده فقط لطف کار فاطمه ها

که بوده ایل و تبارم دچار فاطمه ها
دانلود صـوت