مجنونم و اختیار من با ساقیست


مجنونم و اختیار من با ساقیست

سررشته ی کار و بار من با ساقیست

لاحزن که حاکم قیامت مولاست

لاخوف که گیر و دار من با ساقیست

جان ساقی و دل ساقی و دلبر ساقیست

مِی ساقی و نِی ساقی و ساغر ساقیست

گویند که از بهشت بهتر نبُود

از هر چه که بهتر است بهتر ساقیست

... ارباب مرا دریاب ، ارباب مرا دریاب ، ارباب ...

گفتم که بپرس از یکی ساقی کیست

مِیخانه کجاست ، باده و مستی چیست

روح القدس این ترانه در گوشم گفت

ساقیست هر آنچه هست و جز ساقی نیست

زلف خم تو به توی ساقی عشق است

جام مِی و گفت و گوی ساقی عشق است

وقت است که پشت پا به هستی بزنم

در مِیکده روبروی ساقی عشق است

... ارباب مرا دریاب ، ارباب مرا دریاب ، ارباب ...

امشب هوس شراب دارم ساقی

آهنگ شراب ناب دارم ساقی

گفتی که بخواب تا به خوابت آیم

من کِی زِ غم تو خواب دارم ساقی
دانلود صـوت