مه عیاران ، نماز باران ، رخت باشد چراغ آسمان ثارالله


مه عیاران ، نماز باران ، رخت باشد چراغ آسمان ثارالله

تویی گر یارم ، حریف نارم ، غمت باشد چو مستی بی زمان ثارالله

ای بهار من ، حِرز نار من ، روز و شب یاد تو گشته کار من

... مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ...

نگار کوثر ، امام بی سر ، گرفتارم گرفتارِ غم بی حدت

سراپا هستی ، دلیل مستی ، ببوسد حنجرت را و بگرید جدت

دل فریبم ، ناشکیبم کن ، بیقرار و مست بوی سیبم کن

... مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ...

خرابم خارم ، تو را سربارم ، ببخشا از کفم ناید برایت کاری

اگر من پستم ، گرفتی دستم ، سگی چون میان نوکرانت داری

خالق نوری ، سوره ی طوری ، بنده ی درگه پاک تو حوری

... مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ، مدد ثارالله ...
دانلود صـوت