در مِیکده ام شور و شعف میچسبد


در مِیکده ام شور و شعف میچسبد

مِی از کف ساقی نجف میچسبد

انگور ضریح تو شراب ناب است

عمری که نشسته ام به صف میچسبد

ما بی تو هویتی نداریم علی

در سایه ی نام تو شرف میچسبد

در عشق علی اگر ابوذر باشی

تبعید و فراق و سوز و تَف میچسبد
دانلود صـوت