پیغمبران عرش نشین در تحیرند


پیغمبران عرش نشین در تحیرند

بر ساحت مقام شما غبطه میخورند

نوح نبی برای مدارای سرنوشت

بر بادبان کشتی خود یا علی نوشت

موسی برای معجزه ی ادعای خویش

با ذکر یا علی به زمین زد عصای خویش

باد صبای مُلک سلیمان شمیم توست

قالیچه ی پرنده ی او هم گلیم توست

ذکر لبان صالح و ادریس یا علیست

پیر طریق بندگی انبیاء علیست


 شاعر: وحید قاسمی


دانلود صـوت