همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است


همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است

چرا که حضرت مشکل گشا اباالفضل است

دو دست داده به راه خدا و پس چه عجب

اگر چه معنی دست خدا اباالفضل است

به جمله ی یا کاشف الکروب قسم

که استجابت صدها دعا اباالفضل است

نمونه است اباالفضل و در مسیر حسین

کسی که شد همه چیزش فدا اباالفضل است

از ابتدا به من آموخت مادرم تنها

دوای درد گرفتارها اباالفضل است

چه ترس دارد از آتش ، چه ترس از دوزخ

اگر شفاعت هر شیعه با اباالفضل است

بگیر ذکر اباالفضل با امام زمان

 ببین که بر لب آقای ما اباالفضل است

خود امام زمان گفته است می آید

به مجلسی که در آن ذکر یا اباالفضل است
دانلود صـوت