عالمی را زِ غم خویش تکان داد حسین


عالمی را زِ غم خویش تکان داد حسین

عشق را واضح و بی پرده نشان داد حسین

دید وقتی که بدون غم او میمیریم

به دل سینه زنانش هیجان داد حسین

قطره ای اشک گرفت و عوضش عزت داد

و به سرمایه ی کم سود کلان داد حسین

از سَر خیره سری رفتم و هی برگشتم

مهربان بود و به من باز زمان داد حسین

ریزه خوار کرم حضرت ارباب شدیم

بس که از سفره ی خود تکه ی نان داد حسین

مادرم گفته که در روضه ی تو میمیرم

به کنیزش چقَدَر فهم و بیان داد حسین

آمدم هیئت و دیدم به خداوند قسم

هر چه عشق است به این سینه زنان داد حسین

آبرو و کرم و لطف تو ارباب کنار

عاشقان را شرف هر دو جهان داد حسین
دانلود صـوت