میرسد نان شب ما از نوای فاطمه


میرسد نان شب ما از نوای فاطمه

آمدیم اصلاً در این دنیا برای بچه های فاطمه

مدح او را باید از پیغمبر و حیدر شنید

ما کجا و گفتن از حال و هوای فاطمه

حک شده با خط حیدر روی درهای بهشت

اولویت هست اینجا با گدای فطمه

اَشهَدُ اَنّ علی را هر که گوید در اذان

میشود وارد به جمع بچه های فاطمه

هر چه نعمت میرسد بر ما یکی از این دوتاست

یا دعای فاطمه یا که وفای فاطمه

قبل ابراز نیازم حاجتم را میدهد

تا که میخوانم خدایم را خدای فاطمه

میزنم بوسه به دست انکه در روز الست

زلف من را زد گره با سر جدای فاطمه
دانلود صـوت