دل جان گرفته با دم این دم همیشه


دل جان گرفته با دم این دم همیشه

بالاتر از بالاست این پرچم همیشه

آب شفا اشک دو چشم سینه زن هاست

بیچاره حسرت میخورد زمزم همیشه

هر چند بد هستیم ما ترسی نداریم

چون میخرد او خوب و بد درهم همیشه

ماه مُحرَّم چون بهار عاشقان است

مُحرِم شود هر کس شود مَحرَم همیشه

با اینکه ما سر تا به پا دردیم و داغیم

عشقش شده بر درد ما مرهم همیشه

ذکر قبول توبه ها ذکر حسین است

مدیون ارباب است پس آدم همیشه

بر درگه این و آن گدایم نکنی

وز طوف حریم خود جدایم نکنی

محتاج به یک نیمه نگاهت هستم

ای بی کفن ارباب رهایم نکنی
دانلود صـوت