او که مثل من هزاران در به در دارد رفیق


او که مثل من هزاران در به در دارد رفیق

این محال است از یکی مان چشم بردارد رفیق

آن زمانی که درون روضه می آییم ما

شخص او بر تک تک ماها نظر دارد رفیق

این مرام اوست از ما چشم پوشی میکند

وَر نه خوب از حال و روز ما خبر دارد رفیق

این نشستن را میان روضه دست کم نگیر

یک نفس در روضه ها خیلی اثر دارد رفیق

هر چه شد خرج عزایش آسمانی میشود

چای بعد از روضه هم طعمی دگر دارد رفیق

بس که با ما مهربانی کرد انگاری حسین

بر گنه کاران نگاهی ویژه تر دارد رفیق

شاهراه بندگی تنها حسین فاطمه ست

بی حسین راه سعادت هم خطر دارد رفیق

مرهمی بر زخمهای قلب مولا میشود

هر که بین روضه هایش چشم تر دارد رفیق

مادرش زهرا برای ما دعاها میکند

با همان دستی که بر روی کمر دارد رفیق


شاعر : سینا نژاد سلامتی
دانلود صـوت