آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند


آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند

دردم نهفته به زِ طبیبان مدعی

باشد که از خزانه ی غیبم دوا کنند

بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز

بر امید جام وصلت دُردی آشامم هنوز

روز اول رفت دینم بر سر زلفین تو

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز


شاعر : حافظ شیرازی