تکیه ها را باز با عشق تو برپا کرده ایم


تکیه ها را باز با عشق تو برپا کرده ایم

عشق را در کوچه های شهر معنا کرده ایم

کوری چشم تمام دشمنان امسال هم

طبل و زنجیر و علم ها را مهیا کرده ایم

گرچه دنیا سخت میگیرد به ما این روزها

با غم عشق شما با کم و بیش شما تا کرده ایم

مسجد و حج و منا و کعبه جای خود ولی

ما خدای خویش را در روضه پیدا کرده ایم

اهل روضه ، اهل گریه ، اهل قرآنیم پس

از خدا یک ماه حال خوش تمنا کرده ایم

نوکران پیر چون چشم وچراغ هیئت اند

ما جوانی هایمان را وقف مولا کرده ایم

مادرم دلشوره دارد باز میگوید مدام

ما چه کاری در غم فرزند زهرا کرده ایم
دانلود صـوت