اگر دنیا که یک دنیاست زینب


اگر دنیا که یک دنیاست زینب

اگر نه صاحب عقباست زینب

نوشته ام دختر زهرا ولیکن

شنیدم نه خود زهراست زینب

امید آخر بانوست عباس

و نور دیده ی سقاست زینب

شبیه بچه های دیگر تو علی

جان حسن غوغاست زینب

کمی بالاتر از عرش خداوند

دقیقاً منزلش آنجاست زینب

شرافت بردباری عفت و حجب

شجاعت معنی این هاست زینب

سند محکم تر از خون خداوند

حدیث روز عاشوراست زینب

حسینی هستم و دیوانه ی او

خود مجنونم و لیلاست زینب
دانلود صـوت