در کسوت آیات مزامیری داوود


در کسوت آیات مزامیری داوود

در شوکت ابیات حماسی و غم آلود

هم اول و هم آخر و هم باطن و ظاهر

هم حاضر هم ناظر و هم شاهد و مشهود

در دست کلیم الله و در باور فرعون

در جان خلیل الله و در آتش نمرود

اغراق اگر نیست أناالعبد أنا الهیچ

یا کفر اگر هست هوالعابد و معبود

ای مژده ی أکملتُ لکم دینکم ای عشق

جبریل پر و بال زنان امد و فرمود

من ماتَ علی حبِ علی ماتَ شهیدا

تا هست علی باشد و تا بود علی بود


شاعر : مهدی جهاندار
دانلود صـوت