خبر نبی ست در این جمله مبتدا علی است


خبر ، نبی ست در این جمله مبتدا علی است

هم ابتدا علی است و هم انتها علی است

اگر شکاف یمانی مؤید حج است

منا و مشعر علی ، مروه و صفا علی است

دو دسته اند خلایق به دادگاه خدا

کسی که بی علی است و کسی که با علی است

اگر علی ست یدالله باشد ای زاهد

تو را خداست در این عالم و مرا علی است

علی بس است که فهمیده ام زِ ردُ الشمس

کسی که کرده قضا را فقط ادا علی است

ظرافتیست در این کفر تازه از این پس

نگو علی ست خدا نه بگو خدا علی است

نبی که دست علی را گرفت دانستم

تمام کار جهان دست مرتضی علی است

رضای حق به رضای رضاست وابسته

و آنکه داشته است از رضا ، رضا علی است

دوتا به کرب و بلا و چهارتا معصوم

حوائج همه در دست چهارتا علی است

حسین رفت به گودال تا عیان بشود

شهید واقعی دشت کربلا علی است
دانلود صـوت