برای پیکر بی جان تو چون جانی علی اکبر


برای پیکر بی جان تو چون جانی علی اکبر

اگر جانی به تن دارم تو جانانی علی اکبر

نفس ، دم ، بازدم ، باران نم نم در کویر خشک

برای هیئتی ها تو بدین سانی علی اکبر

برای درک شأنت عارف و علامه درمانده

امینی ها سر درسَت دبستانی علی اکبر

کتابش را فرستاده خدا تا مثل تو باشیم

به قرآنی که میخوانم تو قرآنی علی اکبر

تو را هر کس که نشناسد عجب موجود بدبختیست

برای دردهای ما تو درمانی علی اکبر

خدا وقتی که خلقت کرد گفت آهسته در گوشت

به قلب هر که من باشم تو سلطانی علی اکبر

جوانان عزیز کشور ما نوکرت هستند

تویی که قبله ی مقصود ایشانی علی اکبر

یقین دارم که در جنگی که داعش شعله ور کرده

به دور خیمه ی عمه نگهبانی علی اکبر
دانلود صـوت