هزار نام مبارک فدای نام حسن


هزار نام مبارک فدای نام حسن

کبوتر دل عشاق جلد بام حسن

پس از علی که امام و امیر بر حق است

امام بعدی شیعه بُوَد امام حسن

یقین که منسب بالا بُوَد برای امیر

منم غلام کسی که بُوَد غلام حسن

الا پیمبر خاتم محب فرزندت شود عزیز دل تو

به احترام حسن نگفته حاجت قلب عوام را داده

کریم آل پیمبر بُوَد مقام حسن

خدا کند که بمیرم به راه این آقا

خدا کند که بمیرم به زیر گام حسن

هنوز هم به خدا در دلش غم کوچه است

هنوز مرو مادر بُوَد کلام حسن

یقین که منسب والا بُوَد برایم این

منم غلام کسی که بُوَد غلام حسن
دانلود صـوت