حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است


حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است

نقش بر عرش معلاست حسن را عشق است

مادرش فاطمه بی تاب حسین است ولی

ذکر روی لب زهراست حسن را عشق است

نه فقط عالم شیعه به حسن مینازد

شور در عالم بالاست حسن را عشق است

یل صفین و جمل ، یکه سوار عرب است

رجز حضرت سقاست حسن را عشق است

به خداوند قسم عشق جگر میخواهد

جگر سوخته زیباست حسن را عشق است

مانده در خانه غریب و بین یک شهر غریب

چقدر بی کس و تنهاست حسن را عشق است


شاعر : حامد الواری
دانلود صـوت