تا ذکر حسین بن علی رمز نجات است


تا ذکر حسین بن علی رمز نجات است

دیگر چه نیازی به حساب و حسنات است

پیچیدگی عشق خدا و غم ارباب

مانند همان حل صفاتیست که ذات است

مرده است شعوری که در آن شور نباشد

شوری که شعور آوَرَد آهنگ حیات است

معراج همین است همین هروله و شور

این سینه زنی ها پر پرواز صلاة است

حیف است که از رفتن ما کوزه بسازند

خاک گِل ما وقف قتیل العبرات است

تصویر قشنگیست که در صحنه ی محشر

ما دور حسینیم و بهشت است که مات است
دانلود صـوت