ای آفتاب مِهر تو روشنگر وجود


ای آفتاب مِهر تو روشنگر وجود

در پیشگاه حکم تو ذرات در سجود

ای میر عسکری لقب ، ای فاطمی نسب

آن را که نیست مِهر تو از زندگی چه سود

تاریخ تابناک حیاتت گر اندک است اما

بر دفتر مفاخر اسلامیان فزود

عیسی دمی و پرتو رأی منیر تو

زنگار کفر از دل نصرانیان زدود

این افتخار گشته نصیبت که از شرف

در خانه ی تو مصلح کل دیده برگشود

ای قبله ی مراد که در برکة السّباع

شیران به پیش پای تو آرند سر فرود

قربان دیده ای که به بزم تو فاش دید

جای قدوم عیسی و موسی و شیث و هود

قرآن ناطقی تو و قرآن پاک را

الحق مفسری زِ تو شایسته تر نبود

دشمن بدین کلام ستاید تو را که نیست

در روزگار چون تو به فضل و کمال و جود

شادی به نزد مردم غم دیده نارواست

جان ها فدای لعل لبت که این سخن سرود

مدح شما زِ عهده ی مردم برون بُوَد

ای خاندان پاک که یزدانتان ستود

از نعمت ولای شما خاندان وحی

منت نهاد بر همگان خالق ودود

ای پور هادی ، ای حسن العسکری زِ لطف

بپذیر از مؤید دل خسته این درود
دانلود صـوت