یه جوری خوبی میکنی انگار ازم بدی ندیدی


یه جوری خوبی میکنی انگار ازم بدی ندیدی

میدونی من یه روسیاهم ولی ازم دست نکشیدی

خیلی میترسم که غرق در گناه بمیرم

روزم بشه سیاه بمیرم

نشم یه سر به راه بمیرم

به حق مادر حسین

علی اکبر حسین

گلای پرپر حسین

... بالحسینِ الهی اَلعفو ، بالحسینِ الهی اَلعفو ...

جواب خوبیاتو دادم ولی خدا با ناسپاسی

ولم نکم آخه کجارو داره بره بنده ی عاصی

یه کاری کن برای این عبد گنهکار

که وضعشم شده اسفبار

بدم خدا میکنم اقرار

به اون تن به خون تپیده

به حق اون سر بریده

به زینبی که شد خمیده

... بالحسینِ الهی اَلعفو ، بالحسینِ الهی اَلعفو ...
دانلود صـوت