عشق یعنی عین یعنی شین و قاف


عشق یعنی عین یعنی شین و قاف

عشق یعنی سیلی و ضرب غلاف

عشق یعنی سیر از دنیا شدن

عشق یعنی معنی عقبا شدن

عشق یعنی دیدن مردی زِ زن

عشق یعنی روح واحد در دو تن

عشق یعنی سرو باغ یاس بین

عشق یعنی چشمه ی احساس بین

عشق یعنی عاشق گوهر شدن

عشق یعنی پشت در کوثر شدن

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...

عشق یعنی قل هو الله احد

عشق یعنی چیده گشتن با لگد

عشق یعنی بوی یاس و رازقی

عشق یعنی مُردن از یک عاشقی

عشق یعنی یک سرود از اشک چشم

عشق یعنی یک سکوت پر زِ خشم

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...

عشق یعنی بغض یاس باردار

عشق یعنی گریه کردن زار و زار

عشق یعنی زجر نوح و عمر گل

عشق یعنی قُرة العین الرسل

عشق یعنی خنده با یک کوه غم

عشق یعنی اشک یکسر ریزد زِ غم

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...

عشق یعنی غسل بی بی نیمه شب

عشق یعنی سردی از گرمای تب

عشق یعنی هر چه داری رو کنی

عشق یعنی یعنی غنچه ات را بو کنی

عشق یعنی یک دفاع بی ذوالفقار

عشق یعنی یک ابسم زیر نار

عشق یعنی عشق زهرا و علی

عشق یعنی دختر پاک ولی

عشق یعنی ربنا وقت سحر

عشق یعنی خون چکیدن از کمر

عشق یعنی یک شقایق دست باد

عشق یعنی طفل خود بردن زِ یاد

عشق یعنی شبنم خون روی برگ

عشق یعنی شستن دل با تگرگ

عشق یعنی فا و طا و میم وه ، فاطمه

عشق یعنی سربلند از محکمه ، فطمه

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...
دانلود صـوت