قبر ناپیدای او پنهان شده در سینه ام


ابر ناپیدای او پنهان شده در سینه ام

میکُشد آخر مرا پنهان غم دیرینه ام

گه نگاهم میرود دنبال او تا بیکران

گه ز داغش آتش افتد در میان جسم و جان

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...

او نشانش پهلوی بشکسته و میخ در است

یک نشان دیگر او را دختر پیغمبر است

او علی را در دو عالم همچنان تاج سر است

کِی بشر را غربت زهرای اطهر باور است

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...

کس نمی یابد نشان خاک تو ای بانوی دین

تا بُوَد مخفی مزار اطهرت روی زمین

قطره اشکی گر فشانی در هوای فاطمه

میشوی سیراب محشر از نوای فاطمه

... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...
دانلود صـوت