حیدر شاه ولایت ، حیدر روح کرامت

سه ضرب زنجیر زنی ، واحد - شب ششم محرم الحرام 1395