از راه های زیر می توانید با ما تماس بگیرید.

1- Channel Telegram:  telegram.me/javvadieh1- Channel Eitta:  Eitta.ir/javadieh
2- ID Telegram:  @javvadieh_admin

2- ID Eitta: @javadieh_admin
3- Mail:

4- Mobile: