از راه های زیر می توانید با ما تماس بگیرید.

1- Channel Telegram:  telegram.me/javvadieh

2- ID Telegram:  @javvadieh_admin

3- Mail:

4- Mobile: