پَـر مـیـگـیـرم از دیار غـم


پَر میگیرم از دیار غم

با یاد غـم اهل حرم

یاد مشک و پرچم و عَلَم

وای وای وای

اُمُ البَنین بیا بشین کنار زینب

تا بشنوی روضه ی قلب زار زینب

مادر نداره مادری این دمِ آخر

سرشو روی زانوهات بذاره زینب

اُمُ البَنین مشک دریده

اُمُ البَنین دست بُریده

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

اُمُ البَنین گریه ی مادر

سه شعبه و حنجر اصغر

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

نمیبرم قاسمو از یاد

به زیر سُمَ اسب ها جون داد

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

پیکر درهَم ارباً اربا

گذاشتنش عبای بابا

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

هجوم تو قتلگاهو دیدم

میونش عبدالله رو دیدم

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

اُمُ البَنین همه گلهامو چیدن

شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن

داره جون من به لب میاد

مهربون من امشب میاد

بوی یوسف زینب میاد

وای وای وای

این تیکه پارچه یه روزی یه پیرُهَن بود

اون پیرُهَن دست بافته ی مادر من بود

با اینکه پیرهنو داداش به تن کرد

ولی سر آخر دیدمش عریان بدن بود

اُمُ البَنین هق هق اطفال

خودم تو خیمه دلم تو گودال

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

از خیمه ها بیرون دوید

سالار زیـنـبُ ندید

از خیمه ها بیرون دوید

مرکب بی صاحبو دید

اُمُ البَنین آروم نموندم

خودمو تا مقتل کشوندم

اُمُ البَنین بگم یا بسه

دیدم یکی رو سینش نشسته

اُمُ البَنین مُردم دمادم

دوازده ضربه پشت سرِ هم

شنیدنش سخته یا دیدن؟!

اُمُ البَنین همه گلهامو چیدن

شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن

عاشورا و تیغ و نیزه ها

اما بدتر از کرب و بلا

نیش و طعنه ی شام بلا

وای وای وای

یزید چشای خیره رو میداد نشونم

طعنه ی یک عشیره رو میداد نشونم

دستی که داشت اشاره به سکینه ی ما

باز دستای مُغَـیره رو میداد نشونم

اُمُ البَنین منه عفیفه

مجلس مستی خلیفه

سوالی که دور از جوابه

اینجا کجاست بزم شرابه

نه صلواتی نه سلامی

هلهله ی مَردم شامی

لبی تکون خورد دستی بلند شد

دور و بَرَم بگو بخند شد

ذکر رقیه ی حزینه

بیچاره خواهرم سکینه

روضه خوانی توسط کربلایی جواد مقدم

حسین حسین حسین حسین حسین حسین


مداحی پر میگیرم از دیار غم