بارون بارون ببار از طاق آسمون

بارون بارون ببار از طاق آسمون

زودتر خودت رو برسون

به تشنه های نیمه جون

بارون بارون حرم پُر از تاب و تبه

ببین که چند روز و شبه

اصغر من تشنه لبه

آروم آروم جون میکَنه پیش چِشَم

نذار خجالت بکشم

اینجوری شرمنده بشم

شد آرزوم یکی براش بیاره آب

آخه شیر خواره ی رباب

یه لحظه هم نداره خواب

نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه

میترسه که خواب ببینه

گهوارشو دارن به غارت میبرن

مادرشو دارن اسارت میبرن

عمه رو با زور و جسارت میبرن

... لای لای لای ، علی لای لای لای ، علی لای لای لای ...

بارون بارون شنیدی سقا نمیاد

رفته به دریا نمیاد

به خیمه ی ما نمیاد

بارون بارون به امید فرات نباش

دیگه ببار یواش یواش

ببار و جبران کن براش

آروم آرورم تو گوش اصغرم بخون

دیگه نمیاد عموجون

نگردون اینقَدر زبون

شد آرزوم پیدا کنم یه جرعه آب

آخه شیرخواره ی ربّاب

یه لحظه هم نداره خواب

نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه

میترسه که خواب ببینه

یکی داره سر باباشو میبُره

دور حرم از هرچی نامحرم پُره

خواهرش از حرمله سیلی میخوره

... لای لای لای ، علی لای لای لای ، علی لای لای لای ...

بارون بارون از دل آسمون ببین

چی اومده سر زمین

به دور ما کردن کمین

بارون بارون میبینی التماسمو

دلشوره و هراسمو

حرمله بُرد حواسمو

آروم آروم نم نم ببار و گریه کن

فکر دل رقیه کن

چند قطره ای رو هدیه کن

شد آرزوم حتی شده یه قطره آب

آخه شیرخواره ی رباب

یه لحظه هم نداره خواب

نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه

میترسه که خواب ببینه

رو نیزه ها میره سر ستاره ها

تو قتلگاه دارن میرن سواره ها

تو خیمه ها غارت شده گوشواره ها

... لای لای لای ، علی لای لای لای ، علی لای لای لای ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو