مست بودن گاهی از هُشیار بودن بهتر است


مست بودن گاه از هُشیار بودن بهتر است

باده ات وقتی که باشد مرد افکن بهتر است

در غمت ما چون زنان بچه مُرده، مُرده ایم

در عزای تو روایت هست شیوَن بهتر است

خلقت حق را عوض کردی و ایمان داشتی

رأس بر نِی سربلند از رأس بر تن بهتر است

خاک را هم کربلایی کرده ای بیچاره من

ای دریغ از من که حتی خاک از من بهتر است

حاجتی میخواستی گفتید فعلاً صبر کن

گر شما اینگونه میخواهید حتماً بهتر است

زینبت  شاهد وصال این حقیقت بود که

گاه از هفتاد لشکر مرد یک زن بهتر است

گر چه خیلی دوست میدارم زیارت را ولی

در مرام ما نخورده مست بودن بهتر است
دانلود صـوت