از سرور هر دو عالم نزد ما غم بهتر است


از سرور هر دو عالم نزد ما غم بهتر است

گریه بر تو از نماز نیمه شب هم بهتر است

واقعاً اشک برای روضه چیز دیگریست

در سلوک ما فرات از آب زمزم بهتر است

گریه هایم را بگیرید بی گمان دق میکنم

مُردن از دنیای بی گریه برایم بهتر است

در جواب اینکه شأن گریه کن های تو چیست

از برای این سؤال اللهُ اعلم بهتر است

یازده ماه از خدا ماه شما را خواستیم

از تمام ماه ها ، ماه محرم بهتر است

رتبه ی پیرغلامان تو نزد فاطمه ست

چون غلامیِ شما با قامت خم بهتر است

گر به زیر ناودان کعبه هم باشم ولی

معتقد هستم که باشم زیر پرچم بهتر است

نوحه دم دادیم و با این دم مسیحا دم شدیم

از دم روح القُدُس واللّهه این دم بهتر است

انبیاء در آخر خط میشوند عبدالحسین

آخر این راه از آغاز آن هم بهتر است

گفته بودند اربعین صحن تو چیز دیگریست

رفتم و با چشمهای خویش دیدم بهتر است
دانلود صـوت
در کانال جوادیه صوت مداحی اماده وجود دارد.