دل بر سر کویش دهی ، خاطر به گیسویش دهی


دل بر سوی کویش دهی

خاطر به گیسویش دهی

دلبند و پابستت کنم از ساغر مولا علی

آدم علی ، حوا علی

موسی علی ، عیسی علی

یاسین علی ، طاها علی

یوسف علی ، یحیی علی

عالی علی ، اعلاء علی

والی علی ، والا علی

دنیا علی ، عقبا علی

اینجا علی ، آنجا علی

پنهان علی ، پیدا علی

امروز علی ، فردا علی

دریا علی ، صحرا علی

مینو علی ، مینا علی

مجنون علی ، لیلا علی

زینب علی ، زهرا علی

خوی حسن ، روی حسین

عباس مَه سیما علی

مولای بی همتا علی

زیبای سر تا پا علی

غوغای جبریل امین در عالم بالا علی

لا سابقٌ اِلا علی ، لا ناطقٌ اِلا علی

لا فائقٌ اِلا علی ، لا حازقٌ اِلا علی

لا صادقٌ اِلا علی ، لا عاشقٌ اِلا علی

لا رازقٌ اِلا علی ، لا خالقٌ اِلا علی

از کوچه ی لا تا در مِی خانه اِلا علی

حیدر علی ، صفدر علی

مولا علی ، سرور علی

جانان علی ، دلبر علی

بهتر علی ، برتر علی

... جانم علی ، جانم علی ...

اعظم علی ، اکبر علی

امجد علی ، انوَر علی

ظاهر علی ، مظهر علی

طاهر علی ، اطهر علی

دریا علی ، گوهر علی

یاور علی ، باور علی

سوزندگیِ آفِتاب عرصه ی محشر علی

انجُم علی ، اختر علی

ساقی علی ، ساغر علی

نهر شراب سنسبیل و چشمه ی کوثر علی

شیدای پیغمبر علی ، همتای پیغمبر علی

پیغمبر پیغمبران مولا علی

عشق دل صاحب زمان مولا امیرالمؤمنین

سر حلقه ی دیوانگان مولا امیرالمؤمنین

راز دل شیدائیان مولا امیرالمؤمنین

خواهم که سرمستت کنم از ساغر مولا علی

هم نیست و هم هستت کنم از ساغر مولا علی

شیدا شوی ، رسوا شوی

سرمست بی پروا شوی

مجنون دربستت کنم از ساغر مولا علی

تا غرق در مستی شوی

فرمانده ی هستی شوی

یعنی تهی دستت کنم از ساغر مولا علی

در بارگاه عزتش ، در کبریای رأفتش

خارت کنم ، پستت کنم از ساغر مولا علی

... جانم علی ، جانم علی ...
دانلود صـوت