شب با مهتابش خوبه


شب با مهتابش خوبه

عاشق بی تابش خوبه

وقتی این همه نوکر هست

حتما اربابش خوبه

تربت رو جبینش خوبه

درد با تسکینش خوبه

بی شک سفر کربلا

هر سال اربعینش خوبه

مستم و در شورم و شین

ضربانم یا حـسین

جونمو بگیر آقا توی بین الحرمین

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا

هر درد درمونش خوبه

عاشق حیرونش خوبه

گریه حرم اباالفضل

زیر ایوونش خوبه

مستیم هر شب شِه خوبه

اسمت ذکر لب شِه خوبه

اصلا دختر یه نوکر

اسمش زینب شِه خوبه

تاب و توانم زینبه

ضربانم زینبه

زندگیم تو دستای عمه جانم زینبه

کهف امانم زینبه

قرآنم زینبه

قبله ام روی حسین و اذانم زینبه

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا

عاشق بیمارش خوبه

خوبه تا یارش خوبه

اصلا سفر کربلا

سالی چند بارش خوبه

روضه تاثیرش خوبه

نوکر سَر به زیرش خوبه

باشه دست اباالفضل

هر کی زنجیرش خوبه

روح و روان ابوفاضله

سلطان ابوفاضله

أَشجَعُ الناس همه دوران ابوفاضله

اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا ... اَللّهُمَ الـرزُقـنا کـربـلا


مداحی شب با مهتابش خوبه
J 6