هر اهل دلی یافته راهی به رقیه


هر اهل دلی یافته راهی به رقیه

پس رو زده با کوه گناهی به رقیه

هر وقت نشسته است سر شانه ی عباس

تقدیم شده منسب شاهی به رقیه

هر جا سخن از راه رسیدن به خدا شد

داده دل ما زود گواهی به رقیه

هر کس که امیدش شده از کل جهان قطع

انداخته با گریه نگاهی به رقیه

وا شد گره از مشکل ما تا که شب قدر

ده مرتبه گفتیم الهی به رقیه

مدیون حسینیم که داده دل ما را

گاهی به علی اصغر و گاهی به رقیه

تا روز ابد در دل ما کینه ی شام است

وقتی که ندادن پناهی به رقیه

هر جا به زمین خورد در آن شب سر عباس

انداخته از نیزه نگاهی به رقیه
دانلود صـوت